Во оваа категорија се поставени предметите од III година.

Латински јазик за учениците од општествено-хуманистичкото подрачје од III година

Програмски јазици за учениците од III година - ПМА и ПМБ подрачја во учебната 2018/19 година