Во оваа категорија се поставени предметите од II година.

Латински јазик за учениците од II година

Курс за  учениците од II година гимназиско и стручно образование во учебната 2018/2019 година