Во оваа категорија се поставени предметите од I година.

Информатика за учениците од I година, гимназиско образование во учебната 2018/19 година