Прескокни вести од сајтот

Вести од сајтот

Слика од Зоран Милевски
Продолжува имплементацијата на е-учење Moodle во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“
од Зоран Милевски - понеделник, септември 1 2014, 3:25
 

Продолжува имплементацијата на системот за е-учење Moodle во СОУ Гимназија „Добри Даскалов" и во учебната 2014/15 година, како една од приоритетните цели во годишната програма на училиштето.

Оваа година активно учество во користењето на оваа ИКТ алатка ќе земат повеќе наставници и ученици од сите ...

Прочитајте го остатокот од оваа тема
(124 зборови)
 

Прескокни достапни курсеви

Достапни курсеви

Историја за I год.

Хемија - I година 2014/2015

Информатика за учениците од I-4 клас, гимназиско образование во учебната 2014/15 година

Физика за I година

Информатичка технологија за учениците од II година, гимназиско образование во учебната 2014/15 година

Хемија - учебна 2014/15 година

Задачи за вежби за учениците од трета година ПМА

Курс за учениците од ПМА III година

Физика за III година

Македонски јазик и литература за учениците од IV година во учебната 2014/2015 година

Курс наменет за учениците од економско-правна и трговска струка

Профил: Економски техничар

Предмет: Практична настава

Клас: IV-6

Програмски јазици за учениците од ПМА подрачје во учебната 2014/15 година

Математика за учениците од I година

Курсот е наменет за учениците од прва година гимназиско образование

Германски јазик за учениците во I година во учебната 2013/14 година

Музичка уметност за учениците во II година

Сметководство за учениците од II-6

Курс за учениците од II год.

Социологија за II година, учебна 2013/14 година

Музичка уметност за учениците од втора година гимназиско образование

Практична настава за учениците од II-7, правен техничар

Историја за учениците од II година гимназиско и стручно образование во учебната 2013/14 година

е-Информатичка технологија за учениците од II година, гимназиско образование и е-Информатика за учениците од II година, стручно образование во учебната 2013/14 година

Англиски јазик - III година

Хемија за учениците од III година во учебната 2013/14 година

Курс наменет за учениците од  трета година  гимназиско образование


 

Германски јазик за учeниците во III година во учебната 2013/14 година

Македонски јазик и литература за учениците од III година, гимназиско образование

Овој курс е наменет за учениците од IV година од Природно-математичко подрачје А

Хемија за учениците од IV година - ПМБ подрачје во учебната 2013/14 година

Програмски јазици за учениците од ПМА подрачје во учебната 2013/14 година. Теми на изучување: Програмирање во C++, основни наредби, потпрограми, еднодимензионални низи, матрици, текстуални датотеки ...

Германски јазик за учениците од I година, гимназиско образование

Геолошка еволуција на Земјата

Курс за ученици од II година по германски јазик

Македонски јазик и литература за учениците од II година, гимназиско образование

Социологија за учениците од II година, гимназиско образование

За учениците од II година гимназиско образование

проф. Елизабета Иговска

Активности на ученици вклучени во проектот „Wikipedia на Македонија“

Пристап само за вработените во СОУ Гимназија „Добри Даскалов" Кавадарци

Компјутерска култура и етика, е-општество


Прескокни категории на курсот