E-collection of papers Print

 

Pdf-golema Воведување на ИКТ во наставниот процес – успешна приказна од гимназијата „Добри Даскалов“ од Кавадарци

Pdf-golema Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle

issuu-s 10-та Конфренција за Информатика и Информатичка технологија (CIIT 2013)

Наслов на труд: Ефикасност во користење на е-учење Moodle во образовниот процес

 

Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle

Прирачник за користење на системот за електронско учење - Moodle