Array

Mission and goal

Knowledge is one of the few things that can be given and received infinitely. The mission of all teachers is to unselfishly share the knowledge to all students who want to adopt and receive it. Our goal is to motivate students to learn by innovative methods and techniques which we constantly improve, and with the latest tools of information technology, which we constantly renew.  We create the knowledge, we transfer and implement it to all our students.

Home Education Part-time students
Part-time students PDF Print E-mail

 

 

 Потребни документи за вонредни ученици:

 

 

 

 

 За упис на вонреден ученик потребно е ученикот да исполнува еден од следниве услови:

 

- да е постар од 17 години;

- да е на боледување подолг период;

- да е во работен однос;

 

 

Потребни документи:

- барање за упис на вонреден ученик;

- свиделства за евентуално завршено средно образование;

- извод од матична книга на родените.

 

За упис на секоја година потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните податоци:

- Име и презиме

- Улица и место на живеење

- ЕМБГ

- Цел на дознака: За упис на вонреден ученик

- Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

- Трансакциска сметка: 100000000063095

- Износ: 2500 денари

- Сметка на корисник: 7320108176 787 14

- Приходна шифра и програма: 723013 N2 2


За полагање на вонреден испит потребно е да се изврши уплата на уплатница ПП50 пополнета со следните

податоци:

 - Име и презиме

 - Улица и место на живеење

 - ЕМБГ

 - Цел на дознака: За полагање на вонреден испит

 - Назив и седиште на примач: Буџет на РМ

 - Трансакциска сметка: 100000000063095

 - Износ: 1000 денари

 - Сметка на корисник: 7320108176 787 14

- Приходна шифра и програма: 723013 N2 2

 

Испитите за вонредните ученици, се полагаат најмалку во шест испитни рока:

јуни, август, октомври, декември, февруари и април.

Вонредниот ученик во еден испитен рок може да пријави за полагање најмногу три предмети.

Во еден ден ученикот може да полага еден предмет.

 

 

e-Learning

Banner

iOERc.mk

Banner

DIGITeachEUrope

Banner

Отворени едукативни ресурси

Bulletin board

Banner

State Final Exam

Banner

Duration of classes

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner